Close

Trajnime

 

Një personel i trajnuar mirë dhe profesionist ndihmon në mbajtjen e një standardi të lartë të cilësisë, në vazhdimësi.

TMC, përveç shërbimeve të Konsulencës dhe Auditimit te Brendëshëm ju ofron organizatave dhe individëve, Trajnim profesional në disa programe:

Programi i Certifikimit të Personave

Programi i Kualifikimit dhe

Kurset Online.

Per disa nga këto programe trajnimi, TMC ka trajnere te kuaifikuar per ti ofruar ato bazuar ne kurrikulat e Quality Austria.

Temat përfshijnë një gamë të gjerë trajnimesh për aktivitete dhe sektorë të ndryshëm:

 • Trajnime mbi Kërkesat e Standardeve të Sistemeve të Menaxhimit:
  • Menaxhimi i Cilesisë (ISO 9001)
  • Menaxhim Mjedisor (ISO 14001)
  • Menaxhimi i Sigurisë Ushqimore SMSU (HACCP, ISO 22000),
  • Menaxhimi Sigurisë dhe Shendetit ne Pune SMS&SP (ISO 45001:2018)
  • Sigurimi i Cilesise ne Laborator (ISO 17025, ISO 15189)
  • Menaxhimi i Energjisë (ISO 50001)
  • Menaxhimi i Sigurisë  së Informacionit dhe Vazhdimësisë së Biznesit (ISO 27001:2013, ISO 22301)
  • Menaxhimi i Sherbimeve IT (ISO 20000-1:2018)
  • Trupat Certifikues dhe Inspektues (ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024)
  • Menaxhimi i Sigurisë së Trafikut Rrugor (ISO 39001)
  • Menaxhimi i Riskut (ISO 31000, FMEA)
  • Modeli i Ekselencës ne Biznes (EFQM Model)
  • etj.
 • Trajnim mbi njohjen si AUDITOR (në përputhje me ISO 19011)
 • Trajnim mbi Legjislacionin Shqiptar (siguria ushqimore, mjedisi, siguria dhe shëndeti në punë, etj.).
 • Trajnim mbi tema të tilla si: Standardet Organike (standarde kombëtare/ndërkombëtare), Treguesit Gjeografikë të BE-së.
 • Trajnime “në-shtëpi”, të përshtatur me nevojat e klientit.

Jo vetëm kompanitë, por edhe profesionistët e pavaruar mund të gjejnë mundësinë për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe fushën e aktivitetit ku ushtrojnë profesionin, falë kurseve tona profesionale të specializuara.