Close

Online Shop

HIGJIENA DHE MENAXHIMI PËR OPERATORËT E SHËRBIMIT USHQIMOR

RESTORANTE dhe BARE
HOTELE dhe NJËSI AKOMODIMI
SPITALE dhe QËNDRA SHËNDETËSORE
SHKOLLA, KOPSHTE dhe ÇERDHE
KAMPE dhe QËNDRA SOCIALE

Dokumentacion dhe Trajnime online

20 % ulje deri ne 31.12.2021 

 


Permes këtij Materiali Restorantet dhe Operatore qe shërbejnë ushqime si Hotele, Spitale, Shkolla, Kopshte,  Çerdhe, Kampe etj. do te arrijne keto Objekiva :

 1. Do te zhvillojnë dhe dëshmojnë Praktikat e mira te Menaxhimit dhe te Higjienës permes Instruksioneve, Formulareve, Listave te Kontrollit dhe Posterave te dedikuar per cdo Proces Pune.
 • Do te zgjerojne specifikisht njohurite dhe do te kene mundesi te njohin zbatimin praktik te Analizes se Rrezikut ne Pikat Kritiket te Kontrollit ose sikuse njihet nga te gjithe si “Plani HACCP”
 • Do te ndergjegjesohen dhe marrin propozime lidhur me permbushjen e kërkesave baze te Legjislacionin kombëtar per Sigurine Ushqimore.
 • Do te kene mundesi te Trajnojne dhe zhvilllojne kapacitetet njerezore persa i perket Higjienes dhe Menaxhimit ne Proceve te Punes.
 • Do te kene mundesine te deshmojne dedikimin ndaj Cilesise dhe Higjenes permes nje Certifikimi profesional.

Materiali  perfshin sa me poshte

Kapitulli 0: Prezantim PPT

 • Permban nje Prezantim ne PPT lidhur me te gjithe Proceset e kryesor te Menaxhimit dhe Higjienes ne nje Restorant apo ofrues te sherbmit ushqimore: Hotel, Spital, Shkolle, Kopesht, Cerdhe.
 • Te gjithe Proceset trajtohen ne 10 kapituj te dedikuar.
 • Cdo Kapitull permban Instruksione, Formularë, Lista Kontrolli te cilat munde te perdoren ne forme fizike ose/dhe  ne forme elektronike
 • PPT sherben si material baze trajnues per personelin.

Kapitulli 1: Udhëzues Praktik për Planin HACCP

 • Perfshihen Konceptet dhe Shembuj praktike te Planit HACCP permes Instruksioneve Formualarve dhe Listave te Kontrollit:
 • Tema qe trajtohen:
 • Krijimi i ekipit HACCP
 • Përshkrimi i lendeve te para
 • Përshkrimi i produkteve përfundimtare
 • Ndertimi i Diagramave Rrjedhëse sipas kategorive te produkteve
 • Hartimi i Pemes se vendimmarrjes për çdo PKK
 • Monitorimi, Verifikimi dhe Veprimet Korrgjuese sipas kategorive te produkteve

Kapitulli 2. Menaxhimi dhe Higjiena e Personelit:

 • Trajtohen Programet Paraprake Parandaluese te cilat ulin ndikimet negative te personelit ne cilësinë e produktit përfundimtar.
 • Tema qe trajtohen:
 • Higjiena personale
 • Teknikat e larjes se duarve
 • Programe trajnimi
 • Përshkrime pune sipas pozicionit te punëve te Kuzhnierit, Menaxherit te Lokalit etj.
 • Formularë dhe Lista te Kontrollit te zbatimit te Programeve Paraprake Parandaluese te Higjienës se Personelit.

Kapitulli 3. Higjienizimi dhe Mirëmbajtja e Pajisjeve dhe Sipërfaqeve përmban:

 • Kapitulli trajton Programet Paraprake Parandaluese te cilat ulin ndikimet negative te Pajisjeve, Mjeteve te Punës dhe Sipërfaqeve ndihmese ne cilësinë e produktit përfundimtar.
 • Është konceptuar ne dy nënkapituj përkatësisht: Higjienizimi ne Kuzhine dhe Higjienizimi i Ambienteve Ndihmese
 1. Higjienizimi ne Kuzhine:
 • Tema qe trajtohen:
 • Instruksione mbi Larjen e sipërfaqeve ne kuzhine
 • Teknika Higjienike ne Kuzhine
 • Përdormi i Pecetave te pastrimit
 • Ndotja e Kryqëzuar
 • Instruksion mbi kalibrimin e termometrave
 • Programe pastrimi ditore dhe mujore
 • Formularë dhe Lista te Kontrollit te zbatimit te Programeve Paraprake Parandaluese te Higjienizimit ne Kuzhine.
 • Higjienizimi i Ambienteve Ndihmese:
 • Tema qe trajtohen:
 • Instruksioni mbi Mirëmbajtjen e Godinave dhe Pajisjeve
 • Monitorimin e Insekteve dhe Brejtësve
 • Monitorimi i Mbetjeve
 • Programe pastrimi ditore dhe mujore
 • Formularë dhe Lista te Kontrollit te zbatimit te Programeve Paraprake Parandaluese te Higjienizimit te Ambienteve Ndihmese.

Kapitulli 4. Blerja Transporti  Pranimi

 • Kapitulli trajton Proceset e Blerjes, Transportit dhe Pranimit te lendeve te para duke parashikuar rreziqet, evidentuar limitet, veprimet korrigjuese, formularë si dhe lista kontrolli për secilin proces respektivisht.
 • Tema qe trajtohen:
 • Instruksion për Blerjen, Transportin dhe Pranimin
 • Kontrolli i temperaturës në pritje
 • Forma e kërkesë për Blerje
 • Formularë dhe Lista te Kontrollit për termat me larte

Kapitulli 5. Magazinimi Ruajtja

 • Kapitulli trajton Proceset e Magazinimit dhe ruajtjes se lendeve te para, produkteve te gatshme si dhe gjysme te gatshme duke parashikuar rreziqet, evidentuar limitet, veprimet korrigjuese, formularë si dhe lista kontrolli për secilin proces respektivisht.
 • Tema qe trajtohen:
 • Koha e ruajtjes për mishin  
 • Magazinimi dhe Ruajtja
 • Temperaturat e Ruajtjes
 • Monitorim Temperaturash sipas ambienteve te ruajtjes
 • Forma dhe Lista Kontrolli për ambientet e ruajtës

Kapitulli 6. Gatimi

 • Kapitulli trajton procesin e ‘përgatitjes për gatim’ si dhe procesin e gatimit duke parashikuar rreziqet, evidentuar limitet, veprimet korrigjuese, formularë si dhe lista kontrolli.
 • Tema qe trajtohen:
 • Mënyra e shkrirjes
 • Përgatitja e ushqimeve të ftohta
 • Përgatitja sipas HACCP
 • Temperatura dhe koha e gatimit për produkte dhe procese te ndryshme
 • Teknika te Mira te Gatimit
 • Forma dhe Lista Kontrolli për kontrollin e higjienizimit

Kapitulli 7. Shërbimi

 • Kapitulli trajton procese si ‘Mbajtja Përpara Shërbimit’ si dhe ‘Shërbimi’ duke parashikuar rreziqet, evidentuar limitet, veprimet korrigjuese, formularë si dhe lista.
 • Tema qe trajtohen:
 • Mbajtja dhe Shërbimi
 • Ri-ngrohja dhe përgatitja për shërbim të menjëhershëm
 • Temperatura mbajtja ne te nxehte
 • Temperatura ne ri-ngrohje

Kapitulli 8. Emergjencat

 • Kapitulli trajton Emergjencat civile dhe Emergjencat ushqimore, veprimet parandaluese dhe korrigjuese.
 • Tema qe trajtohen:
 • Parandalimi i Aksidentit
 • Program trajnimi Siguria – Ndihma e Pare
 • Program trajnimi Siguria – Siguria ne Kuzhine
 • Ekipi i Emergjencës
 • Lista e kontrollit të sigurisë në kuzhinë dhe ne sallën e ngrënies.

Kapitulli 9. Poster për Afishim

 • Kapitulli i dedikuar për shfaqjen rregullave dhe koncepteve kryesore nëpërmjet figurave apo grafikeve .
 • Tema qe trajtohen:
 • HACCP 7 Parimet
 • Higjiena personale
 • Mënyra dhe momenti i larjes se duarve
 • Pastrimi
 • Ruajtja në frigorifer
 • Larja Manuale e Enëve

 Kapitulli 10. Përdorimi dhe Certifikimi

 • Kapitulli i ndërtuar mbi sqarimin e termave te kontratave, çmimeve dhe çështjeve administrative te përdorimit te dosjes dhe elementeve mbështetës te saj.
 • Tema qe trajtohen:
 • TMC-Termat dhe Çmimet
 • EQSC – Përshkrimi
 • Certifikate Dedikuar për Cilësi dhe Higjiene
 • Rregullore e përdorimit të logos