Close

TMC - Training Management Consulting

TMC krijon sinergji nëpërmjet njohurive të spikatura dhe eksperiencave

Trajnim

Trajnim i njerëzve që
të jenë gati për ndryshimin

Menaxhim

Menaxhim i situatës dhe
aspekteve të tjera të ndryshimit

Konsulencë

Konsulencë në çdo hap
drejt përmirësimit të vazhdueshëm

Kompania

TMC Training Management Consulting Shpk është Kompani Konsulence në Menaxhim që ofron shërbime Konsulence, Auditimi të Brendshëm dhe Trajnimi lidhur me Modelet ISO,SES (Single European Sky), EFQM, CAF, Menaxhim Procesi, Siguri Ushqimore, Auditime EHS, Sigurimi i Cilësisë së Laboratorëve etj…

Kompania është themeluar zyrtarisht në 2008 dhe përbëhet nga mbi 10 konsulentë, trajnerë dhe auditorë të kualifikuar dhe me eksperienë. TMC ka përfunduar me sukses mbi 150 projekte në këto vite për klientë nga sektori privat dhe publik.

Partneriteti në fushën e Aviacionit Civil

TMC prej 10 vjetësh është kontraktuar në një sërë projektesh në fushën e Aviacionit Civil. Kontributi ka qenë i veçantë në çështjet e lidhura me implementimin e SES (Singel Europian Sky), sikurse janë ato të përmirësimit të Cilësisë, garantimit te Parrezikshmërisë dhe Sigurisë në Aviacion, menaxhimit te Mjedisit, Sigurisë në Punë dhe asaj IT.

Kjo është siguruar në saj të partneritetit shumë vjeçar me kompaninë austriake AUSTROCONTROL duke krijuar një sinergji të ekspertizave tona përkatëse në përputhje edhe me kërkesat e vazhdueshme të organizmave kombëtare si Autoriteti i Aviacionit Civil, apo ndërkombëtare si ICAO, EUROCONTROL, EASA etj.

Për më shumë informacione lidhur me ekspertizat e mundshme që ofrojmë në partneritet me AUSTROCONTROL vizitoni faqen e internetit: www.austrocontrol.at


Konsulencë

lidhur me …

Menaxhim Cilësie

ISO 9001, ISO 13485, ISO 16949

Siguri Ushqimore

HACCP, ISO 22000, SQF,
GLOBALGAP, IFS, BRC

Siguria dhe Shëndeti në Punë

OHSAS 18001, ISO 45001

Menaxhim Mjedisor dhe Energjisë

ISO 14001, ISO 50001, EMAS, VNM

Sigurimi i Cilësisë në Laborator

ISO 17025, ISO 15189

Trupat Certifikues dhe Inspektues

ISO 17024, ISO 17021

Menaxhimi i Shërbimeve IT

ISO 20000-1

Siguria e Informacionit

ISO 27001, ISO 22301

Siguria në Rrugë

ISO 39001

Menaxhimi i Riskut

ISO 31000, FMEA

Frameworku i Vlerësimit të Përgjithshem

Modeli CAF

Ekselenca në Biznes

Modeli EFQM

Vlerësime të Konformitetit

CE Mark, E&HS, Siguri Ushqimore

Menaxhimi, Monitorimi,
Përmirësimi i Proceseve
te Kompanisë
Vendosja dhe Monitorimi
i Indikatorëve të Perfomances
së Proceseve (KPIs)
Sisteme online për Menaxhimin
dhe Monitorimin e Cilësisë & Sigurisë, Përputhshmërisë Ligjore

Trajnime

Programin e Trajnimeve, mund ta lexoni këtu.

Përveç shërbimeve të Konsulencës dhe Auditimit të Brendshëm, TMC shërben si Qëndër Trajnimesh Profesionale për Sektorin Publik dhe Privat, në disa fusha ekspertize.

Trajnime të ndryshme nga Programe Certifikimi Personal dhe Programe Kualifikimi, të njohura ndërkombëtarisht, ofrohen nga trajnerët tanë të certifikuar ndërkombëtarisht.

Ekipi

Dr. Arben Memo - Themelues / Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001
+ PhD (Kimi), Universiteti i Siegen, Germany
+ MSc. (Environment Sci&Policy) CEU, Hungary
+ Dipl. Kimi Industriale, Univ. i Tiranës, Shqipëri,
+ Co-Drejtues QPLAN-INE – www.qplan-ine.com
+ Drejtues i Bordit i ACN – www.albconsulting.org

MSc. Leonat Luli - Administrator / Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001
+ Diplomë në Financë, Profili Biznes, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Shqipëri
+ Anetar i ACN – www.albconsulting.org

MBA. Enkeleda Peja - Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Marka CE,
+ MBA Universiteti i Nebraskës/Universiteti i Tiranës,
+ Diplomë në Inxhinieri Elektrike, Fakulteti i Inxhinierisë,
Universiteti i Tiranës, Shqipëri

Prof. Dr. Alqi Çullaj - Partner

+ Konsulent / Trajner / Auditor për:
ISO 17025, ISO 15189
+ Profesor i Kimise Analitike, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri,
+ Vleresues teknik pranë Drejtorise se Pergjithshme te Akreditimit (DPA)

Msc. Ina Veliaj - Konsulent

+ Konsulent / Trajner / Auditor Kryesor për:
ISO 9001, ISO 22000, ISO 17025
+ Diplomë në Kiminë Ushqimore, Fakulteti i Shkencave të
Natyrës, Universiteti i Tiranës, Shqipëri,

Projekte

Shërbimet tona janë kalibruar në mbi njëqind projekte gjatë dhjetë viteve eksperiencë.

Dokumente, artikuj dhe të reja